avel & uppfödning

För dig som vill fördjupa dig i avelsstrategi.

GENERELLT OM RASEN

Amerikanska cockerspaniel är en glad, frimodig och balanserad hund som är lättlärd och har stor arbetslust.

Rasen används inom många olika aktiviteter som tex rallylydnad, lydnad, agility, nosework, jakt, viltspår och utställning.

Amerikansk cockerspanieln finns i flera olika färger. Vanligast är att para hundar där antingen bägge har solida färger, eller där båda är fläckiga.

Rasens mankhöjd för hanar är ca 38 cm och tikar ca 35,5 cm. Pälsen är mjuk och med måttligt av underull.

AVELSinfoRMATION

Tänk på att:

… alla hundar som ska användas i avel ska vara ögonlysta och intyget får ej vara äldre än 12 månader vid parning.

inte avla på hundar med återkommande öronproblem och med trånga hörselgångar.

inte avla på hundar som har rinnande och irriterade ögon.

… para inte individer som har samma ögondiagnos med varandra.

tikarna som används i avel är äldre än 18 månader.

avla på hundar med god pälskvalité och som inte har för mycket päls.

ingen hane bör ha mera än 10 kullar under sin livstid eller max 40 avkommor för att öka avelsbasen på rasen.

inga avelskombinationer ska ha högre inavelsgrad än max 6,25 %

För mer information gällande avel besök Svenska KennelKlubben

RASENS POPULATION

Den genomsnittliga kullstorleken har under perioden 1990-2020 ökat från 4,2 valpar till 4,4 valpar i snitt.

Inavelsgraden har sjunkit under åren sedan 2000. Dock är den ännu lite hög mot många andra raser vilket bör tas i beaktande vid användandet av hanar. Använd gärna SKK avelsdata, provparning, så kan du se vilken procent i inavelsgrad din tänkta kombination ger. För att bromsa rasens inavelsökning bör man göra kombinationer med låg inavelsgrad, helst under rasens genomsnitt. 2020 ligger genomsnittet av inavelsgraden på 2,3 %.

Allmänna tumregler

För att minska inavelsetrenden gäller följande riktlinjer:

🐾 Para inte närbesläktade individer. Aldrig närmare än kusiner. En sådan parning ger inavelsgrad hos avkomman på 6,25%.

🐾 En generell rekommendation, som redan tillämpas i många raser, är att inavelsökningen i populationen inte ska överstiga 2,5% beräknat på 5 generationer.

🐾 Använd fler hundar i avel. Många raser har regeln att ingen hund ska ha flera avkommor än 5% av valparna som föds under en 5 års period.

🐾 Undvik matador-avel. Dvs att samma hane används väldigt många gånger.

HÄLSA

Generellt om rasen

Amerikanska cockerspanieln är en relativt frisk ras. Rasens största hälsoproblem är öroninflammation. Den har med sin rikliga päls och hängande öron rent anatomiskt lättare att få öroninflammation och svampinfektioner. Detta är ett problem som tas på största allvar och vi arbetar med denna fråga kontinuerligt.

Här kan inte nog poängteras hur viktigt det är med regelbunden trimning och rengöring av öron så det blir en bra ventilationen av örongångarna. Klippning av hundens ansikte och läppar är också viktigt då det annars kan uppstå ögonproblem och svamp i läpparnas hudveck.

Rasen har inga stora problem med varken HD, ED eller patella.

Förekomst av hälsoproblem

Rasen är behäftad med en del ärftliga ögonsjukdomar såsom Cherry eye och rinnande ögon. Rasen har ett hälsoprogram för ögonsjukdomar. Hundar som ska gå i avel måste ögonspeglas före parning och undersökningen får ej vara äldre än 1 år vid parningstillfället. Detta krävs för att valparna ska kunna registreras hos Svenska Kennelklubben.

Öron

Enligt statistik från flera försäkringsbolag såsom Folksam, Agria och Sveland, är öroninflammation eller svamp i öronen den åkomma som är vanligast för rasen vid veterinärbesök. Hundarna har ganska lätt att få öroninflammation om inte öronen tas om hand på rätt sätt.

Det är extra viktigt med pälsvård och skötsel runt och i öronen för att slippa en del av dessa problem. Att öronen är lågt ansatta på rasen kan medföra trängre hörselgångar och det är viktigt att öronen även får luftas ibland. Det blir lätt varmt i örat och då trivs bakterier och jästsvampar. Det är också viktigt att alla elaka bakterier försvinner vid eventuell behandling då det annars finns risk för att diagnosen blir kronisk. Kontakta alltid veterinär vid klåda och irritation i öronen.

Hud

En del hundar har lätt att få så kallade hotspots efter bad och klippning. Det är viktigt att hunden torkas ordentligt efter bad och att man inte klipper för kort och för sällan. Ljusa hundar är alltid mera känsliga i huden än mörka.

Päls

På senare år har det blivit flera individer med överdriven pälsmängd eller felaktig pälskvalité. Överdriven pälsmängd på insidan av öronen kan medföra trängre och varmare öron.

Då pälsen är silkig och mjuk blir den lätt smutsig. Det är viktigt att hunden hålls ren för att minska risken för klåda och allergier på grund av yttre faktorer.

Leder

Korsbandsskador kan förekomma på rasen. Det är en aktiv ras som gärna rör på sig vilket kan medföra en risk för skador. Det är i dagsläget svårt att avgöra om det är exteriöra problem eller olycksfallsproblem vid dessa skador.

Ögon

Cirka 170-230 hundar per år ögonlyses och av dessa har vi ett fåtal total katarakt ärftlig varje år. Endast 1 fall av PRA har upptäckts sedan 2012. Programmet med ögonlysning har alltså gett ett väldigt bra resultat för rasens ögonstatus.

Tyvärr märks det ett ökat antal individer som vid ögonlysning har problem med ögonhår på ögonkanterna (Distichiasis). De senaste 10 åren har 30% av alla ögonlysta hundar fått denna diagnos. Dock har inte alla hundar några problem av dessa ögonhår.

Distichiasis, felställda hår i ögonlockskanterna, innebär att det finns ett eller flera ögonhår som växer på själva ögonlockskanten eller på insidan av ögonlocket. Där ska det normalt inte växa några hår.

Dessa hår kan irritera ögat när hunden blinkar. Felställda ögonhår kan ge ökad produktion av tårvätska och medföra rinnande ögon på hunden. Dock kan rinnande ögon också vara en effekt av trånga tårkanaler. En del hundar får även rinnande ögon av blåst och pollen.

Rasen har också en del fall av Prolaberad tårkörtel (Cherry Eye).

Cherry eye (körsbärs öga) är en defekt på ögat som förekommer hos vissa hundraser. Vid cherry eye syns en röd ”klimp” i inre ögonvrån, ungefär storleken av en halv ärta, och ibland, men inte alltid, förekommer ett litet tårflöde. Den röda svullnaden är en tårkörtel som normalt finns på baksidan av blinkhinnan men som har fallit fram.

Blinkhinnan är den halvmånformade strukturen i inre ögonvrån. Den har oftast en mörk kant som gör att den inte alltid är lätt att se med det mörka ögat som bakgrund. Cherry eye kan uppkomma på grund av en inflammation i ögat, men också av att ögat växer långsammare än ögonhålan. Detta kan resultera i att det inre ögonlocket blir lite slappt och tårkörteln kan då glida upp på ögat.

Veterinären kan försiktigt testa att peta ner tårkörteln och i bästa fall stannar den då kvar i rätt position. Annars behöver man operera genom att fästa ner körteln igen eller operera bort den helt och hållet.

Katarakt, eller grå starr, är ett samlingsnamn på sjukdomar i ögats lins där linsen som normalt är helt genomskinlig, blir grumlig. Linsen har till uppgift att bryta ljuset så att det uppstår en klar bild på näthinnan. Katarakten kan vara ärftlig eller förvärvad eller en kombination av båda. Orsaken till förvärvad katarakt kan vara en skada på ögat. Förvärvad katarakt kan nästan alltid skiljas från de ärftliga varianterna. Katarakterna indelas i total-, bakre polär-, främre Y-söms- och övrig partiell katarakt.

Prcd-PRA är en förkortning för progressiv retinal atrofi och ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar näthinnan. Vissa former är orsakade av utvecklingsrubbningar (dysplasier) och debuterar hos unga hundar. Andra är orsakade av en rubbning/förtvining av cellerna i näthinnan och debuterar i olika åldrar hos olika raser.

Progressiv = fortskridande
Retinal = näthinna
Atrofi = förtvining

prcd–PRA är en form som finns hos bland annat amerikansk cockerspaniel, engelsk cockerspaniel, toy-, dvärg- och mellanpudel.
Prcd = progressiv rod-cone degeneration

MENTALITET & BRUKS- EGENSKAPER

… i förhållande till rasen

Den amerikanska cockerspanieln är en frimodig, glad och balanserad hund som är lättlärd, men inte helt utan egen vilja. Mentaliteten är väldigt viktig. Rasen ska ha den rätta spanielprägeln och vara en ”Merry Cocker” med en ständigt glatt viftande svans.

Rasen är en robust arbetsmyra i såväl skog och mark som på träningsplan. Den hänger gärna med på långpromenad likväl som den gillar att slappa i soffan med hela familjen. En alert hund med mycket utstrålning. I hemmet finns den alltid med där du är. En kompis i alla lägen som ofta älskar allt och alla.

Den ska vara modig men lyhörd på sin förare. Den har från början används till fågeljakt vilket gör att det behöver ha bra kontakt med sin förare. Den används inte lika flitigt som fågeljakthund längre, men används däremot numera till mycket annat.

Rasen används i dagsläget till nosework, agility, rallylydnad, specialsök, eftersök/viltspår, utställning och jakt. Ett fåtal används till fågeljakt och någon till drivande på småvilt. Mentaliteten är passande för en arbetande hund. Den gillar att arbeta och är för det mesta väldigt glad. Det är i grunden en jakthund vilket gör att den ska vara framåt och inte rädd av sig.

BPH

Beteende och personlighetsbeskrivning – hund

Några hundar som genomfört BPH beskrivning som har tillkommit under senare år. Vi förespråkar att flera hundägare ska genomföra en BPH beskrivning på sina hundar då detta är ett bra sett att få mätbara resultat för hundarnas mentalitet.

Resultaten för hundarna som genomfört BPH-beskrivning har visat att hundarna har stor leklust, engagemang för mat, nyfikenhet och att vid överraskningar hellre fly än att blir aggressiva.

Jaktegenskaper och prov

Under senare år har antalet som har gjort jaktprov med sina hundar minskat. Vid jaktprov bedöms hundens vilja och förmåga att finna fågel. Rasen ska kunna arbeta både på land och i vatten och visa uthållighet i sitt arbete. Den ska bereda jägaren skottmöjlighet. En amerikansk cockerspaniel ska visa god jaktlust och arbetsvillighet samt visa vilja att finna fågel. Den ska ha ett väl anpassat mönster för att genomsöka terrängen samt visa rörlighet och vilja att genomsöka även svår terräng. Hunden ska anpassa sitt sök till terrängen, men ska alltid arbeta inom hagelbössans räckvidd från föraren räknat.

EXTERIÖR

Minsta av raserna i grupp 8

Rasen har en robust, kompakt kropp och ett fint utmejslat, förädlat huvud, vilket är i balans med hundens helhet. De har mandelformade, vackra ögon. Uttrycket är intelligent, alert, milt och tilltalande.

Öron, bringa, buk och ben är rikligt behårade, men det ska inte vara så överdrivet att det döljer rörelserna.  Den skall ha parallella framben och vara reslig över manken med en rygglinje som sluttar lite mot de måttligt vinklade, starka och muskulösa bakbenen. Den kan komma upp i ansenlig fart som den förenar med stor uthållighet.

Framför allt skall den vara sund och helt igenom en välbalanserad hund.

Idealhöjden för hanar är 38 cm och tikar 35,5 cm. Avvikelser över 1,5 cm från idealhöjden är diskvalificerande på utställning.

Exteriörbedömning

Hundarna som ställs på utställningar idag håller en väldigt hög kvalité. Detta märks på priser och bedömningarna samt kritiklapparna som domarna skriver på dessa utställningar.

De förtjänster som domarna skriver ofta på kritikerna är vackert huvud och hals, bra ögon och nos, bra överlinje och bra vinklar fram som bak och rör sig med bra steg. Bra päls och färg.

Dom brister som ibland förekommer i utställningskritiker är rak skuldra med korta frambensrörelser, kort bröstkorg och kort bröstben. Det idealiska skulderbladet och överarmen är båda vinklade cirka 45 grader mot en horisontell linje parallellt med golvet. Där skulderbladet och överarmen fäster i varandra ska dessa bilda en ungefärlig vinkel av 90 grader.

Längden från bröstbenet till baksidan av låret är något längre än höjden från mankens högsta punkt till marken. Kroppen måste vara tillräckligt lång för att kunna få raka och fria steg. Hunden ska inte upplevas som ”lång och låg”.

Det främre steget ska nå minst till nosens främre spets, och bakbenssteget ska vara lika långt som det främre steget. Överlinjens rörelse bör förbli fast utan röra sig för mycket. Hackneygång eller ”high flying”-framben är ett exempel på ineffektiva rörelser. Rörelserna ska vara koordinerade, mjuka och effektiva.

AVELSFUNKTIONÄR


Välkommen att maila eller ringa vår avelsfunktionär Joanna. Hon kan svara på generella frågor om avel och genetik, och ge tips och råd angående avel på amerikansk cockerspaniel.

Joanna Haake

076-842 61 66